Zapisz

Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AFD-Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez hotel jest:

 3. a) dochodzenie roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,

 4. b) udokumentowanie usługi dla celów podatkowych,

 5. c) zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

 8. Przechowywanie danych osobowych:

 9. a) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;

 10. b) Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzroczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wykonania usługi.

 

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego pobytu oraz bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 do dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem i przeznaczony jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * w miarę posiadanych możliwości zaproponować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 8. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 11. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.(do sejfu na terenie hotelu)

 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do gościa.

 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił on należną opłatę.

 15. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

 16. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 17. Przy wymeldowaniu gość zobowiązany jest do zostawienia karty hotelowej w recepcji.

 18. W przypadku zgubienia karty hotelowej, gość hotelowy powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelu . Dodatkowo zostanie on obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 20 zł.

 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

 20. Na terenie obiektu hotelowego obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

 21. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

 

Dyrekcja Hotelu